תנאים כללים
א. הקורס הינו קורס מקוון המורכב משיעורים מצולמים אשר יקנו למשתתף מידע על מנעולנות רכב. הגישה לתכני הקורס תעשה אך ורק מאתר הקורס, לאחר הרשמה וכניסה למערכת הממוחשבת.
ב. משתתפים אשר יירשמו לקורס הכולל התנסות מעשית ו/או ליווי ותמיכה על ידי אנשי צוות, יהיו זכאים לתכנים נוספים אשר יועברו במיקום ובזמנים כפי שיימסרו להם על ידי החברה מפעם לפעם.
ג. כל משתתף יהיה רשאי, החל ממועד קבלת הגישה לאתר הקורס, לגשת למגוון השיעורים המצולמים וכן לכל שאר החומרים הקיימים באתר הקורס באופן חופשי, בכל זמן שהקורס קיים ומופעל על ידי החברה. ד. הקורס שנבחר, היקפו, מחירו ותנאי התשלום יהיו כפי שמצוין בטופס ההרשמה לעיל בלבד. ה. ביטול הקורס יתאפשר בתוך 14 ימים מיום החתימה על טופס הרשמה זה בלבד וזאת אך ורק במידה ולא בוצעה כניסה לאתר הקורס והמשתתף לא השתתף בהתנסות מעשית מטעם החברה ככל שזו כלולה בקורס שנבחר. במידה והמשתתף ביצע כניסה לאתר הקורס או השתתף בפעילות מטעם החברה אשר קשורה לקורס שנבחר, לא יתאפשר ביטול הקורס בהיות תכני הקורס ניתנים לשכפול והעתקה. במידה ומתקיימים התנאים לביטול כאמור, יוחזר מלוא התשלום בניכוי 5% מעלות הקורס או 100 ₪, הנמוך מביניהם. למעט כאמור לעיל, כל התשלומים אינם ניתנים להחזרה. ו. הקורס מועבר על ידי [אביב מנעולים שיווק והפצה בע"מ] ח.פ _______516347333_______שכתובתה _דרך רמתיים 35 הוד השרון ישראל. ז. הקורס ניתן על בסיס as-is ואין כל התחייבות או אחריות לתוצאות בעקבות הקורס. החברה הינה מצהירה כי השלמת הקורס תוביל לפעילות עסקית כלשהי של המשתתף ו/או מתחייבת כי למשתתף ייוצרו הכנסות או רווחים כלשהם. ח. תנאי הקורס אשר מופעים באתר הקורס (www.keyshop-academy.co.il), ואשר נוסחם נכון ליום חתימת טופס הרשמה זה מצורף בזאת כנספח א', יחולו על הקורס והשתתפותו של המשתתף בו. ט. החברה תעשה שימוש בנתוני התלמיד לעיל לשם משלוח דברי פרסומת הנוגעים לקורס ו/או שירותים או מוצרים אחרים של החברה באמצעות דואר, דואר אלקטרוני, מסרון, או מערכת חיוג אוטומטית. התלמיד רשאי בכל עת לבקש את הסרתו מרשימת התפוצה, באמצעות קישור הנמצא בכל דיוור בדוא"ל ו/או על ידי שליחת בקשת הסרה בכתב למייל [Keyshop.academy@gmail.com]. אישור המשתתף בחתימתי להלן הריני מאשר/ת כדלקמן כי קראתי והבנתי את תנאי הקורס המצורפים כנספח א' לטופס הרשמה זה והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו, לרבות מדיניות הביטולים של החברה, וכי ידוע לי כי תנאים אלו מהווים חוזה מחייב ביני ובין החברה.