תקנון האתר

תנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש באתר www.keyshop-academy.co.il לרבות כל אתר משנה או אתר מראה (mirror site) שהוקם/יוקם ע”י חברת [אביב מנעולים שיווק והפצה בע”מ ח.פ 516347333 (להלן “החברה“) ו/או מי מטעמה (להלן: “האתר“). למען הסר ספק, המונח “האתר” מתייחס לאתר על כל חלקיו ולתוכן האתר מכל סוג ומין שהוא, לרבות כל המידע והתוכן הכלול באתר, בין אם הוא גלוי למשתמשים, כולם או חלקם, ובין אם לאו. כמו כן, המונח “האתר” יתייחס גם לחלקים של האתר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות כתובות אחרות ושמות מתחם דומים.

הגישה לאתר והשימוש בו ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו כפופים לתנאים המפורטים להלן (להלן: “תנאי השימוש“) וכן את הסכמתך למדיניות הפרטיות של החברה מצויה בכפי שתשנה מעת לעת (“מדיניות הפרטיות“), המסדירים את היחסים בין החברה לבין כל גולש/ת, צופה, משתמש/ת באתר או במידע המצוי בו ו/או מקבל/ת מידע ו/או שירות המפורסם באתר, במישרין או בעקיפין (להלן: “המשתמשים“). השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש, כלשונם ובמלואם, ומהווה הסכמה בהתנהגות לתנאי השימוש. במידה ונרשמת לאתר ו/או שירותיו, הרי שעצם הרשמתך מהווה את הסכמתך לתנאי שימוש אלה.  המשתמש מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה. האתר מנוהל ומופעל על-ידי החברה.

בנוסף למידע באתר הנגיש לכלל המשתמשים, האתר כולל גם חלקים ומידע הנגישים אך ורק למשתמשים אשר נרשמו לאתר ו/או לאחד מהקורסים המוצעים באתר (להלן: “המשתתפים“) באמצעות מילוי טופס ההרשמה ותשלום דמי ההרשמה הרלוונטים. המשתתפים יהיו זכאים לגשת לחלקים מוגבלים אלו ולעשות שימוש בכל התכנים המפורסמים שם בהתאם להוראות תנאי שימוש אלו והוראות טופס ההרשמה.

מובהר כי תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, סמארטפון, טאבלט וכיו”ב). בנוסף, המונחים “מידע” או “תוכן” או “תכנים” כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור קולי (audio visual) או כל שילוב ביניהם וכן עיצוב, עיבוד, עריכה, הפצה ודרך הצגתם של התכנים לרבות (אך לא רק): תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, הדמיה, סרטון, קובץ קולי וכן כל אובייקט, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, טופס אלקטרוני, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן סמל וצלמית.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד. מובהר כי התייחסות למשתמשים בתנאים אלו משמעה גם משתתפים אלא אם כן נכתב במפורש אחרת.

נבקש כי תקרא בעיון את התנאים שיפורטו להלן, שכן הכניסה והשימוש באתר כפופים להם, לרבות שינוים שיערכו בהם מעת לעת.

קניין רוחני

האתר וכל התכנים הנמצאים בו מוגנים על פי דיני הקניין הרוחני, לרבות דיני זכויות היוצרים ודיני סימני המסחר. תכנים אלה כוללים, למשל, טקסטים, תמונות, איורים, סרטוני וידאו, קטעי שמע (אודיו), יישומי תוכנה וכיו”ב, כמו גם שמות המסחר המוגנים של החברה. כל הקורסים המצולמים, טקסטים מקצועיים, סרטוני התנסות וכן החומרים האחרים המונגשים למשתתפים ולמשתמשים באתר ייחשבו גם הם כרכושה הבלעדי של החברה והחברה תחזיק בכל זכויות הקניין הרוחני ביחס אליהם. אין בהרשמה לקורס מקוון ו/או בהשתתפותו בכדי להקנות למשתתף כל זכות באתר ו/או בחומרים המצויים בו ו/או חומרים אחרים אשר נמסרו לו על ידי החברה במסגרת הקורס, למעט שימוש באלה למטרות לימוד עצמי או מחקר במסגרת הקורס בלבד.

מעבר לכך, חל איסור מוחלט לעשות כל שימוש אחר בתכנים הכלולים באתר ו/או נמסרו למשתתף במסגרת העסקת, לרבות העתקה, הפצה, שיתוף, עריכת שינויים וכיוצא באלה, וזאת ללא קבלת הרשאה מראש ובכתב מאת מטה ישראל דיגיטלית.

במקרים בהם יותר שימוש בחומרים תחת “רישיון פתוח” – יצוין הדבר במפורש והשימוש בחומרים יהא כפוף לתנאי רישיון זה.

משתמש או משתתף המעלה חומרים, מידע ותגובות לאתר או שולח אותם לחברה ו/או נציגה מקנה בכך לחברה הרשאה חופשית ומלאה, ללא תמורה, לעשות בעצמו, או באמצעות אחרים, שימוש באלה בכל צורה, מדיה ופורמט שהוא.

קישורים לאתרים חיצוניים

באתר יכול שיופיעו קישורים (Links) המפנים לאתרים חיצוניים לאתר. אלה נוצרו לנוחות המשתמש, אך אינם נמצאים בשליטת החברה והחברה אינה אחראית בכל דרך שהיא להם ו/או לתוכן המופיע בהם. יובהר כי אין בכך כדי לגרוע מהעובדה כי לעיתים צוותי הקורס יפנו כחלק ממהלך קורס לתוכן באתר החיצוני.

אבטחת מידע והגנת הסייבר

כידוע, רשת האינטרנט חשופה לסיכונים שונים של חדירה למאגרי מידע, העתקה או שינוי של מידע המופיע בהם, הונאות מקוונות כגון “פישינג” (דליית מידע על ידי גורמים עוינים תוך התחזות לגורם מוסמך) וכדומה.

החברה נוקטת באמצעים מתקדמים לאבטחת המידע האגור באתר והשירותים הניתנים באמצעותו, אך אינה יכולה למנוע באופן מוחלט את התממשות כל הסיכונים האמורים. לפיכך, המשתמש (לרבות, למען הסר ספק, המשתתף) באתר פוטר בזאת את החברה ומי מטעמה, מכל אחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה העלולים להיגרם לו, במישרין או בעקיפין, במהלך השימוש באתר או כתוצאה מהשימוש בו ובתכניו.

באחריות המשתמש לשמור בסודיות על פרטי הזיהוי שלו לאתר, כמו גם לנהוג בעירנות ובזהירות, למשל, ביחס להודעות “פישינג”, אשר עלולות להישלח, לכאורה, בשם החברה. המשתמש לא יעביר את פרטי ההתקשרות שלו לצד שלישי ללא אישורה המוקדם של החברה בכתב. על המשתמש לדאוג לאבטחת ציוד הקצה שברשותו והמידע אשר מאוחסן בו, לרבות המכשיר שדרכו מתבצעת ההתקשרות לאתר.

מדיניות הפרטיות

הוראות אלו הן בנוסף למדיניות הפרטיות המופיעה באתר החברה.

זיהוי המשתמש

השתתפות בקורסים המקוונים וכן גישה לתכנים מסוימים באתר מחייבים הזדהות של המשתמש באמצעות הרשמה לאתר בתהליך חד-פעמי, במסגרתו נדרש למסור פרטים מזהים. בתום הליך ההרשמה, יבחר המשתמש בסיסמה, באמצעותה תאומת זהותו בכל פעם שיבקש לקבל מהאתר שירותים מזוהים. שם המשתמש והסיסמה שיבחרו על ידי המשתמש הם אישיים ואין להעבירם או לגלותם לאחר.

המשתמש רשאי לבקש את מחיקת פרטי הזיהוי שלו ממערכת ההזדהות של האתר, ואולם החברה תהיה רשאית לשמור עותק מנתוני הזיהוי לצורכי תיעוד במאגר נפרד ממערכת ההזדהות. מובהר כי משתתף יהיה רשאי לבקש את מחיקת פרטי הזיהוי שלו אך אם יעשה כן, גישתו לקורסים ותכנים מוגבלים אחרים עלולה להיפגע.

איסוף, שמירה ושימוש במידע

לשם הרשמה לאתר יידרש המשתמש לספק מידע אישי הכולל: שם מלא; כינוי וכתובת דוא”ל וכן החברה תהיה רשאית לבקש ממשתתפים למסור מידע נוסף כגון גיל, מגדר, מקום מגורים והשכלה.

לשם מתן שירותים בתשלום, במקרה של הרשמה לקורס בתשלום, ייאספו ויישמרו פרטי התשלום של המשתתף.

כלים טכנולוגיים לאיסוף מידע – כללי

החברה עושה שימוש בכלים טכנולוגיים מקובלים של צדדים שלישיים לצורך איסוף מידע אישי ומידע אנונימי, כדוגמת cookies “Google” analytics , תגי אינטרנט וטכנולוגית Facebook © pixel, וזאת בין היתר לצורך ניתוח נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ולצורך שיפור חוויית גלישת המשתמש. כך למשל נאסף מידע כגון מידע על ביצועי המשתמשים והמשתתפים, דפוסי למידה, ונתונים אודות היסטוריית הגלישה של המשתמש/משתתף באתר לצורך תחזוקה וניהול יעיל של האתר ומערכת הקורסים המקוונת. בהפעלת כלים אלו באתר, החברות המספקות את הכלים (למשל Google ו- Facebook) עושות שימוש ב- cookies שלהן לזיהוי מכשירך ולאיסוף מידע כגון כתובת ה IP שלך, מזהים ייחודיים למכשיר ממנו הנך גולש ומאפייניו, פעילותך באתר והעמודים בהם צפית ועוד. ה- cookies עשויים לאפשר להן לזהות את מכשירך אף לאחר היציאה מהאתר. המידע הנאסף על ידן עשוי להישמר במאגרי המידע של החברות מחוץ לישראל וכן במאגרי המידע של החברה בארץ ובחו”ל. לעניין זה ניתן לעיין בתנאי השימוש של אותם צדדים שלישיים.

[לעניין שירותי Google Analytics –

עוגיות צד שלישי אשר בעזרתן האתר עשוי לתעד את כתובת ה-IP, מערכת ההפעלה ותוכנת הדפדפן בה נעשה שימוש באתר וביכולתו לזהות מכתובת ה-IP את זהות ספק האינטרנט והמיקום הגאוגרפי של נקודת ההתקשרות של המשתמש. חלק מהמידע באתר נאסף באמצעות קבצי Cookies (קבצי טקסט קטנים המוכנסים למחשב ומתעדים מידע על המשתמש, שאליו האתר יכול לגשת), וזאת בתלוי בנכונות המשתמש לאפשר קבלת קבצים מסוג אלה באמצעות הגדרות דפדפן הגלישה באתר.

עם זאת, מובהר כי דחיית קבלת קבצי ה-Cookies הנשלחים מהאתר עלולה לפגוע בתפקוד חלקים וכלי עזר הפועלים באתר.

איסוף מידע מרשתות חברתיות –

כאמור, באתר נעשה שימוש בעוגיות צד שלישי Facebook Pixel המותקנות על ידי צדדים שלישיים שבעזרתם האתר עשוי לאסוף מידע מסוים לשם מחקר התנהגות ודמוגרפיה, לצורך פרסום מותאם ברשתות המדיה. האתר יקבל מידע אודות המשתמש לרבות פרטים, תמונות, תמונת פרופיל, טווח גילאים, מין, כתובת דואר אלקטרונית ומספר מזהה (הניתן לכל משתמש), מזהים ייחודיים למכשיר ממנו המשתמש גולש ומאפייניו, פעילות באתר לרבות העמודים בהם המשתמש צפה ומידע נוסף בהתאם להסכמות שבין המשתמש ובין אתרי הרשתות החברתיות. המידע שייאסף יהיה זמין רק לחשבון הפרסום של החברה וביכולת המשתמש לשלוט בעוגיות הללו באמצעות הגדרות הדפדפן שברשותך.]

בהסכמתך לתנאי מדיניות פרטיות זו ולתנאי השירותים המפורטים בה, הנך מסכים לשימוש בטכנולוגיות המתוארות ובטכנולוגיות אחרות, כפי שיהיו מעת לעת עבור מטרות דומות, לרבות שימוש במידע שייאגר באמצעותן לצורך זיהוי ו/או אפיון של המשתמש על פיהן.

יובהר כי באפשרותך בכל עת גם לעדכן או לשנות את הגדרות מכשירך/מחשבך ולחסום באופן גורף או חלקי את השימוש בקובצי Cookies שונים ו/או בהרשאות אחרות המתבקשות על-ידי שירותים מקוונים ודיגיטליים שבשימושך. במקרה כזה, ייתכן כי שירותים מסוימים, כולם או חלקם, לא ייפעלו כראוי (לדוגמה, ייתכן כי זיהוי אוטומטי, העדפות שימוש או שפה לדוגמה לא ישמרו).

איסוף ושמירה של מידע באמצעות האתר ייעשה, ככלל, למטרות הבאות: לצורך זיהוי המשתמש ואימות זהותו בעת הכניסה לאתר ובעת ביצוע תשלום או החזר תשלום; על מנת לאפשר לחברה לשפר את חוויית המשתמש באתר, לייעל ולשפר את נגישות השירותים שהוא מספק למשתמש; לצורכי מחקר ופיתוח של מוצרים ושירותים נוספים; על מנת לנתח באופן סטטיסטי את ביצועי המשתמשים/משתתפים ולנהל מעקב אחר נתוני נוכחותם, התקדמותם והשלמתם קורסים מקוונים במטרה לשפר את הקורס המקוון; על מנת לנטר ולזהות ניצול לרעה של האתר; על מנת לשפר את האתר, על מערכותיו ואבטחתו.

למען הסר ספק, המשתמש נותן בזאת הסכמתו לאיסוף, שימור ופרסום של מידע ונתונים כמותיים הנאספים לגביו לרבות באמצעות עוגיות צד שלישי, בדגש על שירותי Google Analytics וכן Facebook Pixel.

מידע אישי שנמסר לאתר יישמר בהתאם להוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע”ז-2017.

שיתוף מידע עם צדדים שלישיים

האתר והמידע שבו מאוחסנים בחוות השרתים של חברת Devim Cloud Hostingהממוקמים ב[גרמניה], וככאלה הם כפופים למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש של חברה זו.

מעבר לכך, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשתף את המידע והנתונים שיימסרו או שייאספו אצלה עם גורמים שלישיים לצורך שיפור השירות והתכנים וכן פיתוח מוצרים ושירותים חדשים.

שיתוף המידע ייעשה בהתאם למטרות שפורטו לעיל, תוך דרישה מהצדדים השלישיים להגן על המידע באופן דומה לאופן ההגנה הננקט על ידי החברה.

מידע המתקבל באמצעות האתר לשם קבלת שירותים יכול שיועבר גם לספקי שירות בישראל ומחוצה לה, שמבצעים פעולות מסוימות בשם החברה, כולל עיבוד מידע שסיפק המשתמש באתר, עיבוד רכישות ועסקאות אחרות באתר דרך ספקי צד ג’, הפעלת האתר או חלקים ממנו, אספקת קורסים או ניהולם. על ספקים אלה חלה חובה לשמור על סודיות המידע בהתאם לדין הנוהג.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית, למסור כל מידע לצד שלישי בכל הקשור לאחד מאלה: בתגובה לזימון לבית דין או לצו בית משפט, או עבור כל הליך חוקי אחר; על מנת לחקור, או להתגונן בפני חקירה, או על מנת לפעול בתגובה לפעילויות בלתי-חוקיות, חשד להונאה; לאור בעיות אבטחה או בעיות טכניות; על מנת לאכוף את תנאי השימוש באתר, על מנת להגן על זכויות החברה, רכושה או בטחונה של עובדיה ו/או של אחרים; עם גורמים שעשויים להחליף, באופן מלא או חלקי, את החברה בניהול האתר או חלקים ממנו; למטרת גביית כספים בהתאם לפרטי החיוב שימסרו, ככל שמדובר בקורס בתשלום; או לצורך אינטגרציה עם שירותי צד ג’.

כללי התנהגות בסביבה המקוונת

על האתר חלים דיני מדינת ישראל, ובמקרים מסוימים גם דינים החלים על העברת מידע מחוץ לגבולות המדינה.

משתמש/משתתף המעלה חומר, מידע או תגובה מכל סוג שהיא לאתר נושא באחריות מלאה למעשיו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, חל איסור מוחלט להעלות תכנים הפוגעים בשמם הטוב של אחרים; חומרים המטרידים או מאיימים על אחרים; חומרים העוסקים בפעילות בלתי-חוקית; חומרים המפרים את קניינו הרוחני של אחר; חומרים מבזים, פורנוגרפיים, בוטים, לא מכבדים או בלתי חוקיים; חומרים הכוללים דברי פרסומת או שידול מסחרי; חומרים הקשורים לפעילות פוליטית מפלגתית וכל חומר הכולל, במכוון, מידע מטעה או בלתי מדויק המועלה בכוונה להטעות אחרים.

חל על המשתמש איסור מוחלט לעשות שימוש באתר ובשירותים הניתנים בו לרעה, לרבות בדרך של שיבוש או הכבדה על השירותים הניתנים באתר, יצירת גישה אליהם מרחוק, בכל אמצעי שהוא, העתקה של חומרים מהאתר באמצעים טכנולוגיים או אחרים וכיו”ב. כמו כן, חל איסור על הפרעה לשימוש או הנאה של משתמש אחר באתר או על כניסה בלתי מורשית לאתר או לחשבונות משתמשים אחרים בו.

הוראות מיוחדות למשתתפים בקורסים המוצעים באתר

החברה תספק למשתתף גישה לקורס, חומרים נלווים ושירותים נוספים והכל בהתאם לחבילה שנרכשה על פי טופס ההרשמה. הגשת טופס ההרשמה יכולה להתבצע באופן מקוון באתר או באמצעות חתימה על טופס נפרד אשר יסופק על ידי החברה, לפי החלטת החברה. הגישה לתכני הקורסים (למעט ככל שניתנה תקופת ניסיון) תינתן למשתתף רק לאחר חתימה על טופס הרשמה מלא והסדרת התשלום בגין הקורס. הגישה לקורס תהיה למשך __12_ חודשים ממועד ההרשמה ובכפוף לאמור בסעיף זה כאשר לאחר חלוף תקופה זו, הגישה לתכני הקורס תיחסם.

החברה שומרת את הזכות לבצע שינויים במערך הקורס, בין מבחינת סדר השיעורים, תוכן ומערך השיעורים, סגל המרצים ושינוי בתכנים הנוספים, בשיקול דעתה, ובלבד שהשינויים כאמור אינם פוגעים במטרת הקורס).

המשתתף רשאי לגשת לתכני הקורס באופן חופשי כל זמן שהקורס קיים ומופעל על ידי החברה החל מיום קבלת הגישה לאתר ולאחר הסדרת התשלום בגינו.

משתתף שרכש את חבילה הכוללת התנסות מעשית ו/או ליווי והדרכה פיזית, זכאי לקבל [הכנס תיאור של התמורה] ע”י מדריך מטעם החברה. באחריות כל משתתף לתאם את השיעורים בהתאם לזמינות שתימסר לו על ידי החברה. יש לתאם את כל השיעורים במהלך 12 החודשים מיום קבלת הגישה לאתר הקורס. ניצול כל השיעורים יהיה באחריות המשתתף, לא יינתן כל זיכוי או החזר בגין שיעור או התנסות שלא נוצלה.

לרשות כל המשתתפים תינתן תמיכה טכנית בהתייחס לתפעול האתר ו/או תקלה בתוכן המועבר באמצעות פניה למייל  [___keyshop.academy@gmail.com ___] בציון שם המשתתף ותוכן הפניה. החברה תבחן כל פנייה ומענה ראשוני יועבר משתתף בתוך 2 ימי עסקים.

מובהר במפורש כי אין כל התחייבות מטעם החברה להצלחת המשתתף בקורס ו/או ביישום תכני הקורס ו/או בהצלחה בעסקיו בעקבות הקורס, החברה לא מתחייבת כי הקורס יהיה בהתאם לציפיות המשתתף ו/או צרכיו ו/או כי צפויות למשתתף תוצאות כאלה או אחרות עקב ההשתתפות בקורס, לרבות מתן שירותים ו/או הפעלתו של עסק מנעולנות לרכב; והמשתתף משחרר בזאת את החברה, עובדיה, מנהליה ובעלי מניותיה, מכל אחריות כזאת ומוותר על כל טענה או תביעה בעטיה.

מובהר כי אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי את הקורס או תכניו או כל חלק מהם, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש. המשתתף מתחייב שלא לעשות שימוש בתכנים אלא לשימושו האישי והפרטי בלבד. החברה מפעילה מערכות טכנולוגיות מתקדמות על מנת לוודא את קיום הוראות סעיף זה. בכל מקרה של הפרה או של חשד של הפרה של הוראות סעיף זה, החברה תהיה רשאית, בנוסף לכל זכות ו/או סעד הניתנים לה תחת הוראות תנאי שימוש אלו או תחת החוק, להשהות או לבטל את השתתפותו של משתתף באופן מיידי, עם או בלי הודעה וללא חובת החזר מלא או חלקי של כספים ששולמו.

ביטול הקורס יתאפשר בתוך 14 ימים מיום החתימה על טופס ההרשמה וזאת אך ורק במידה ולא בוצעה כניסה לאתר הקורס ושהמשתתף לא השתתף בהתנסות מעשית מטעם החברה ככל שזו כלולה בקורס שנבחר. במידה והמשתתף ביצע כניסה לאתר הקורס או השתתף בפעילות מטעם החברה אשר קשורה לקורס שנבחר, לא יתאפשר ביטול הקורס בהיות תכני הקורס ניתנים לשכפול והעתקה. במידה ומתקיימים התנאים לביטול כאמור, יוחזר מלוא התשלום בניכוי  5% מעלות הקורס או 100 ₪, הנמוך מביניהם. למעט כאמור לעיל, כל התשלומים אינם ניתנים להחזרה.

מבלי לגרוע מכל יתר הוראות ההסכם והדין, רשאית החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי ולפנים משורת הדין, לאפשר ביטול הקורס בתנאים אחרים מהרשום מעלה, או לחרוג מכל תנאי אחר לטובת משתתף מסוים או קבוצת משתתפים, ולא יהיה בכך כדי להוות שינוי לתנאי ההסכם או לחייב את החברה לנהוג באופן דומה או שווה לטובת כל משתתף אחר או במקרים אחרים לטובת אותו משתתף. כל ויתור של החברה על אילו מהתנאים הקבועים בהסכם זה ייעשו בכתב בלבד ובחתימת החברה.

החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילותו של משתתף באופן חד צדדי, ככל שהחברה תסבור כי משתתף זה הפר את תנאי הסכם זה ו/או עושה שימוש בקורס ובתכנים החורג מההרשאות הניתנות בהסכם זה. הפסקת הפעילות על ידי החברה יכול שתעשה בכל אופן שהחברה תחליט על פי שיקול דעתה, ובכלל זה הפקעת הרשאת הכניסה לאתר הקורס, אי מתן שיעורים ו/או הדרכות וכיוב’.

המשתתף ישפה את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו”ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי מתנאי הסכם זה.

כל פעילות פרונטלית, לרבות התנסות מעשית, תעשה בהתאם להוראות החברה ומדריכיה והמשתתף מתחייב, כתנאי להשתתפותו בפעילות כאמור, לשמור על כל הכללים, לרבות כללי בטיחות, שנמסרו לו על ידי החברה ו/או מי מטעמה. החברה לא תישא באחריות בגין מעשה ו/או מחדל של צד שלישי בקשר עם פעילות מסוג זה.

טופס ההרשמה בצירוף תנאי שימוש אלו מהווים הודעה לצרכן על פי חוק הגנת הצרכן בעסקת מכר מרחוק, וייראו את מועד מסירת ההודעה כאמור בתאריך חתימת המשתתף על טופס ההרשמה.

אחריות

השירות המוצע למשתמשים ולמשתתפים באתר (על כל חלקיו) הינו ניתן “כמות שהוא” (as is) ו”כפי שזמין” (as available).

ההחברה אינה מספקת כל מצג או התחייבות לגבי מידת הצלחתו של משתמש/משתתף בעקבות ו/או לאחר הקורס בהבנה ו/או ביישום תכני הקורס או כל תוצאה אחרת בהבנה ו/או יישום התכנים המופיעים באתר והמשתמש/משתתף מוותר על כל טענה בעניין זה.

החברה לא תישא באחריות להתאמת השירותים הניתנים במסגרת האתר לצרכי המשתמש, כמו כן לא תישא באחריות לטעויות או לחסרים בחומרים או במידע המוצג באתר, לרבות טעויות או חוסרים בקורסים ו/או בתכנים אחרים שנמסרו על ידי החברה במסגרתם. בכלל כך לא תישא החברה באחריות לכל נזק או הוצאה שנגרמו למשתמש או לכל צד ג’ כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר ו/או תכני הקורסים, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר במישרין או בעקיפין. מוסכם על ידי הצדדים כי במידה והוראה זו תימצא כחסרת תוקף על ידי גוף שיפוטי מוסמך, אחריות החברה תהיה מוגבלת לגובה התשלומים שביצע המשתתף בפועל לחברה בגין הקורס.

החברה לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג באתר, על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג.

לחברה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך ביקורת ביחס לפרסומים מכל סוג שהוא אשר יועלו לאתר, על ידי משתמשים או על ידי כל גורם אחר, באמצעות עריכתם או הסרתם – כולם או חלקם – מכל סיבה שהיא, וזאת מבלי להודיע על כך מראש או בדיעבד לגורם המפרסם.

תנאים מיוחדים בנוגע לתקופת ניסיון

החברה תהיה רשאית, אך לא מחויבת, להציע למשתמשים תקופת ניסיון לשימוש בתכנים המוגבלים ו/או בקורסים המוצעים באתר. מטרה של תקופת הניסיון היא לאפשר למשתמשים היכרות ראשונית והתרשמות כללית עם האתר ותכניו. בהתאם לזאת, התכנים שיהיו נגישים לנרשמים אלו יכול ויהיו שונים מהתכנים המוצגים למשתתפים אשר שילמו, וכן יכול ויוטלו עליהם מגבלות נוספות, בהתאם לשיקול דעתה של החברה. כל התכנים שיהיו נגשים למשתמש במסגרת תקופת הניסיון ניתנים “כמות שהם” (as is) ו”כפי שזמינים” (as available), ללא כל מצגים ו/או התחייבויות מצד החברה, בין היתר, ביחס להצלחת המשתמש בהבנת ו/או ביישום תכני הקורסים ו/או האתר.

תקופת ניסיון בכל זמן נתון, על ידי החברה או על ידי המשתמש, עם או בלי הודעה מראש. עם זאת, תקופת הניסיון תבוא לסיומה באופן אוטומטי עם תום תקופת הניסיון כפי שנמסרה בעת ההרשמה על ידי החברה או בעת הרשמה לקורס בתשלום, המוקדם מביניהם.

כל משתמש רשאי להירשם רק לתקופת ניסיון אחת. המשתמש לא יבצע פעולות על מנת להסתיר את זהותו בעת הרישום, לרבות שימוש בכתובות מייל נוספות, על מנת לקבל גישה ליותר מתקופת ניסיון אחת. פעולות אלו יהוו הפרה של הוראות תנאי שימוש אלו ויזכו את החברה בכל הסעדים העומדים לרשותה תחת תנאי שימוש אלו ו/או הוראות החוק.

תעודות

החברה תהיה רשאית להעניק למשתתפים תעודת סיום (“תעודה“) בכפוף לתנאים שאותם תקבעה החברה, לרבות הצגת שליטה מספקת בתכני הקורס המועבר. התעודה אינה תעודה מוכרת מטעם גוף שלטוני בישראל ו/או בחו”ל ואינה מהווה רישיון לעסוק במנעולנות ואינה מזכה בהטבות שכר ו/או מס. החברה אינה גוף המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. ההחלטה בדבר הענקת תעודה למשתתף בקורס מסוים מצויה בשיקול דעתה הבלעדי החברה.

קיימת אפשרות כי לצורך קבלת תעודה בסיום קורס מקוון, המשתתף יידרש לעבור בחינה אשר תתקיים “מרחוק”, כלומר באמצעות אמצעי אלקטרוני, כגון מחשב, ושלא תחת פיקוח פיסי של בוחנים מטעם החברה. בחינה זו מטרתה לבדוק את הידע התיאורטי הנצבר אצל המשתתף ולסייע לו בהכנות לפעילות מעשית. החברה לא תבצע בחינות מעשיות אלא אם הוסכם אחרת ובכתב. במקרים מסוימים, הבחינה כאמור תהווה דרישה מקדמית לקבל תעודה על סיום הקורס. תנאי הבחינה וציון המעבר הנדרש יקבעו על ידי החברה בשיקול דעתה הבלעדי.

שונות

החברה תהיה רשאית לשנות את תנאי השימוש באתר בכל עת, כאשר כל שינוי כזה ייכנס לתוקף מיידית עם הצגתו באתר ויחייב את כל המשתמשים והמשתתפים.

המשתמש יהיה אחראי בלעדית על תקינות ציוד הקצה שלו, רשת האינטרנט וחיבוריות לקורס. החברה לא תהא אחראית לתקלה שאינה תלויה בה לרבות תקלות ברשת האינטרנט של המשתמש (ספק, תשתית וכו’) ו/או לכל תקלה אחרת שאינה בשליטת החברה.

החברה תהא רשאית, להסב ו/או להעביר ו/או להעביר ו/או להמחות לאחר או לאחרים את מלוא זכויותיה וחובותיה, לרבות הזכויות החוזיות על פי הסכם זה, כולן או חלקן ללא צורך בהסכמת המשתמש/משתתף ובלבד שזכויותיו על פי תנאי שימוש אלו וכן כל טופס הרשמה לא ייפגעו.

החברה תהיה רשאית להשעות, להפסיק או להימנע מלספק גישה לאתר או לשירותים למשתמש/משתתף שאינו מציית לתנאי השימוש, כולם או חלקם, או אם החברה או כל רשות מוסמכת חוקרים חשד להתנהגות המנוגדת לדין או לתנאי השימוש בעת השימוש באתר, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

בכל פניה או שאלה הנוגעת לפעילות האתר, ניתן לפנות באמצעות כתובת הדוא”ל [ __keyshop.academy@gmail.com___________]

במקרה שתנאי ו/או חלק מתנאי ו/או התניה בהסכם זה ייקבע, על ידי ערכאה משפטית או גוף שיפוטי מוסמך אחר, כבלתי חוקי או בלתי ניתן לאכיפה, הרי שיתר התנאים והתניות בהסכם זה יישארו בתוקף.

הסכם זה משקף את כל המוסכם בין הצדדים. לא יהא תוקף לכל התחייבויות, הסכמות, או מצגים כלשהם, בין בע”פ ובין בכתב, אשר אינם נכללים בהסכם זה. הודעות ישלחו בכתב בלבד (כולל בדואר אלקטרוני), אם למשתתף – לכתובת הרשומה בטופס ההרשמה, אם לחברה – לכתובת החברה כפי שמופיעה באתר, או לכתובת אחרת שצד הודיע למשנהו בכתב, בהתאם לסעיף זה, שתשמש לקבלת הודעות.

תנאי השימוש באתר וכל טענה או סכסוך הקשורים לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש המשתמש ו/או המשתתף באתר, ידונו על פי דיני מדינת ישראל ויכרעו בבית המשפט המוסמך התל אביב בלבד.

[מילות סיכום]