מדיניות פרטיות

 1. כללי
  • מדיניות פרטיות זו נועדה לפרסם ולהסביר את מדיניות חברת [אביב מנעולים שיווק והפצה בע”מ ח.פ 516347333 (להלן: “החברה“) לגבי מידע אשר ייאסף על ידי החברה, בין היתר באמצעות השימוש באתרkeyshop-academy.co.il לרבות כל אתר משנה או אתר מראה (mirror site) שהוקם/יוקם ע”י החברה (להלן: “האתר“) ו/או באמצעות פעילות פיזית או אחרת אשר תתקיים על ידי החברה, אופן איסוף המידע והשימושים שהחברה תעשה במידה זה. מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר https://keyshop-academy.co.il/ (להלן: “תנאי השימוש“) וחלה על כלל המידע הנאסף. על ידי השימוש או הגלישה באתר, או על ידי הרשמה לאחד הקורסים המוצעים על ידי החברה, הינך מסכים למדיניות זו, ובפרט לאיסוף המידע ולשימוש בו כמתואר להלן.
  • למונחים שאינם מוגדרים באופן מפורש במסמך זה תהיה המשמעות המוגדרת בתנאי השימוש. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מתייחסת לנשים ולגברים כאחד. הכותרות וכותרות המשנה הן למען הנוחות בלבד, ולא ייעשה בהן כל שימוש לצורך פרשנות מדיניות פרטיות או איזה מהוראותיה.
 2. הגדרות
  • החוק” פירושו חוק הגנת הפרטיות התשמ”א 1981 וכל התקנות המותקנות מכוחו.
  • מידע אישי” פירושו כל פריט מידע שעשוי לזהות אדם פרטי מסוים, בין לבדו ובין בצירוף עם פריט מידע אחר.
 3. איסוף מידע
  • החברה עשויה לאסוף ולאחסן כל מידע, נתונים, ופרטים אחרים שימסרו על ידך תוך כדי שימוש באתר, יצירת חשבון או הרשמה לאתר, השתתפות בקורסים ו/או בפעילויות המוצעות על ידי החברה (בין אם באתר ובין אם באופן פיזי), שימוש בתכנים המופיעים באתר ו/או גלישה בו. המידע שייאסף על ידי החברה יכול שיכלול מידע אישי, ובכלל זה את פריטי המידע הבאים:
   • מידע שנמסר בעת הרישום לאתר (לקורס או להתנסות, לרבות רישום לתקופת ניסיון) – שם פרטי ושם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת פיזית, מספר טלפון, מספר טלפון נייד, פרטים הנוגעים לקורס הנבחר, סכום ששולם בגין הקורס הנ”ל, היסטוריית הזמנות קודמות ומידע אחר שתבחר למסור בקשר עם השימוש באתר או ביצוע רכישה דרכו. מובהר כי החברה שומרת ומשתמשת בכל חומר שיעלה על ידך לאתר, לרבות תגובות, ביקורת וחוות דעת (כל אלה ייחשבו כרכושה של החברה בהתאם להוראות תנאי השימוש).
   • מידע שנוצר או נאגר באופן אוטומטי בעת השימוש באתר, בין היתר על ידי שימוש ב”עוגיות” (לפרטים נוספים בקשר ל”עוגיות” אנא ראו סעיף 6 להלן), ובכלל זה לוג שימוש בשרת האתר, כתובת IP, סוג הדפדפן בו אתה עושה שימוש, סוג מכשיר הקצה, מערכת ההפעלה, שמות דומיין, שעות וזמני גישה, מספר כניסות לאתר ומשך השימוש, ובאופן כללי מידע אנונימי לגבי הרגלי השימוש באתר. בנוסף, החברה אוספת ושומרת את כל האינטראקציות בינך לבין האתר בנוגע לקורסים עליהם נרשמת, לרבות, שיעורים שנצפו ומשך הצפייה בכל אחד מהם.
  • החברה מפעילה מערכות טכנולוגיות על מנת ליצור סטטיסטיקות על השימוש אשר נעשה באתר ובתכנים המופעים בו, בהתאם למפורט בתנאי השימוש.
 4. שימוש במידע
  • החברה תעשה שימוש במידע האישי אך ורק על פי החוק. החברה תהא רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמש לצרכים הבאים, בין בעצמה ובין באמצעות צדדים שלישיים כמפורט להלן:[1] לספק את השירותים הניתנים באמצעות האתר, לרבות מתן גישה לקורסים מקוונים ולתכנים מוגבלים אחרים; [2] לספק למשתמשים הודעות בקשר עם השימוש באתר ו/או הקורסים עליהם נרשמו; [3] לספק תמיכה ושירות למשתמשים; [4] לספק חומרי שיווק ומסרים פרסומיים [צריך לדאוג שבדף מילוי הפרטים יהיה מקום עם צ’קבוקס שהמשתמש יוכל להסכים או לא להסכים לקבל חומרים פרסומיים במייל או סמס]; [5] ניתוח מידע סטטיסטי (אנונימי) לצורך שיפור פעילות האתר והשירותים והקורסים המוצעים בו; [6] מעקב אשר השימוש אשר נעשה בתכנים המוגבלים המופעים באתר על מנת לוודא שהשימוש שנעשה הוא בהתאם לתנאי השימוש.
  • למשתמש ידוע, כי זכותו בכל עת לשלוח הודעת סירוב לכתובת  academy@gmail.com ולהפסיק לקבל דבר פרסומות מהחברה וכי כל הודעה אלקטרונית או באמצעות מכשיר נייד תכיל קישור או הנחיות להסרה מרשימת הדיוור [האם אתם מתכוונים להשתמש בקמפיינים במייל ו/או בסמס? אם אתם מתכוונים לכלול כל מי שנרשם לאתר ברשימות הדיוור לקמפיינים הללו? אם כן צריך לציין את זה בהרשמה ולהכניס צ’קבוקס רלוונטי כאמור לעיל, ובחשבון המשתמש שלו צריכה להיות אפשרות ל]
 5. מסירת מידע לצדדים שלישיים
  • החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת לשמור על המידע האישי של המשתמשים ולמנוע גישה בלתי מורשית למידע האישי שלהם על ידי צדדים שלישיים.
  • החברה אינה אוספת, מעבדת או שומרת את פרטי התשלום שלכם, בין אם מבוצע באמצעות כרטיס אשראי ובין אם מבוצע באמצעות paypal. התשלום מתבצע באמצעות ספק שירותי סליקה, וביצוע התשלום כפוף לתנאי השימוש של ספק שירותי הסליקה, המפורטים כאן [יש לדאוג לקבל מספק הסליקה לינק רלוונטי].
  • החברה רשאית להעביר את המידע שלכם לקבלני משנה של החברה המבצעים עבורה ניהול שליחת הודעות סמס ו/או דואר מקוון.
  • החברה אינה מוכרת, משכירה או מחכירה את המידע האישי של משתמשי האתר לצדדים שלישיים ולא תשתף אחרים במידע האישי של המשתמשים, ללא הסכמתם, מלבד למטרות הבאות או ככל שהדבר יהיה נחוץ על פי שיקול דעתה בתום לב של החברה: (1) על מנת למלא אחר כל דין בתגובה להליך משפטי, צו גילוי או בקשה של רשות ממשלתית או בכל מקרה של מחלוקת, או הליכים משפטיים מכל סוג בין המשתמש לבין החברה או בין המשתמש לבין משתמשים אחרים בקשר לאתר; (2) על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש של החברה, לרבות חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; לרבות במקרים בהם החברה מאמינה באופן סביר שהמשתמש הפר את תנאי השימוש, או עשה שימוש לרעה בזכותו להשתמש בשירות, או עשה מעשה, או מחדל, שהחברה מאמינה באופן סביר כי הוא מפר כל דין, כללים או תקנות רלוונטיים. החברה רשאית לשתף את המידע האישי של המשתמש במקרים אלה עם רשויות אכיפת החוק ועם רשויות מוסמכות אחרות ועם כל צד שלישי כפי שיידרש על מנת לטפל בכל תוצאה של מעשה עוולה של משתמש; (3) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, או בבעיות אבטחה או בבעיות טכניות על מנת למנוע פגיעה גופנית או נזק לרכוש לאחרים;(4) על מנת להשיב על בקשות תמיכה ופניות של המשתמש; (5) על מנת להשיב על תביעות או טענות כי מידע ליצירת קשר (לדוגמה, שם, כתובת וכדומה) של צד שלישי פורסם או הועבר ללא הסכמתו; (6) על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של החברה, של המשתמשים שלה או של הציבור הכללי; (7) אם וכאשר החברה תעבור שינוי בשליטה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כל או עיקר נכסיה או במקרה שבו המחתה או העבירה החברה את  פעילותה וכתוצאה מכך את זכויותיה וחובותיה כלפי כלל המשתמשים לצד שלישי; (8) לשם מתן ו/או השלמת שירות עבור המשתמש, מניעת נזק או פתרון תקלות; (9) על פי אישור מפורש של המשתמש לפני הגילוי. למען הסר ספק, החברה רשאית לגלות מידע שאינו מידע אישי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה המלא של החברה.
  • החברה רשאית לשתף במידע אישי גם חברות בנות, חברות אחיות וחברות אם. ניתן יהיה לשתף במידע אישי גם את ספקי המשנה של החברה כמפורט בסעיף זה בכפוף לתנאי המפורש שהשימוש שלהם במידע זה חייב לעלות בקנה אחד עם מדיניות פרטיות זו.
  • החברה רשאית לאסוף, להחזיק ולנהל את המידע האישי שלך באמצעות שירותי ענן או אירוח על-ידי צד שלישי באופן סביר למטרות העסקיות, ואפשר שהמידע יאוחסן במדינות אחרות, והנך מסכים להעברת המידע האישי שלך אל מחוץ לישראל כאמור.
 6. עוגיות (cookies)
  • האתר עושה שימוש בעוגיות, כלומר קבצים אשר מאחסנים מידע מסוים במכשיר הקצה של המשתמש, והמאפשרים למערכות האתר לזהות את הדפדפן ומכשיר הקצה של המשתמש ולהתאים את הגלישה באתר למשתמש או לאסוף מידע בדבר מאפייני המכשיר, הדפדפן והרשת שלך, וכן מאפיינים הקשורים לאופן הגלישה שלך באתר.
  • אנו עושים שימוש בעוגיות של גוגל אנליטיקס, גוגל אדוורדס, גוגל סירצ’ קונסול, גוגל תג מנג’ר, פיקסל פייסבוק, פיקסל אאוטבריין, פיקסל טאבולה, פיקסל טיק טוק, פיקסל סנאפצ’אט, פיקסל קווארה ועוד. מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למחוק עוגיות, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונם. עם זאת, אם תמחק את קבצי העוגיות או לא תאפשר את אחסונם, ייתכן שהדבר יפגע בשימושך באתר. אנא עיין בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלך או במכשירך. [אנא קראו את הסעיף ועדכנו ככל שאתם משתמשים או לא משתמשים באמצעים שפרטנו כאן]
 7. אבטחת מידע
  • החברה מיישמת נהלים ומדיניות על פי המקובל בתעשייה על מנת להבטיח את אבטחת המידע של המשמשים שלה ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה. בין שאר בפרוטוקול מוצפן (SSL) והצפנת נתונים [נא לבדוק ולאשר]. עם זאת, החברה אינה יכולה לערוב, שהאתר ומאגרי המידע הקשורים אליו יהיו חסינים מפני שימוש לא ראוי או שימוש לרעה של גורמים אחרים, ולכן אינה יכול לערוב לכך שלעולם לא יקרה מקרה של גישה לא מורשית למידע האמור.
 8. זכות לעיון ומחיקה או תיקון
  • זכותו של כל משתמש לבקש לעיין במידע האישי השמור אודותיו, ואם יימצא המידע אודותיו אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי המשתמש לבקש לתקן את המידע או לבקש למחקו. על מנת לבצע פניה בנושא לחברה אנא כתבו אלינו ל – academy@gmail.com
 9. תיקון המדיניות
  • החברה שומרת על זכותה לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן. גרסאות מעודכנות יפורסמו באתר הבית של החברה. המשך השימוש באתר לאחר פרסום גרסה מעודכנת של מדיניות הפרטיות, מהווה הסכמה של המשתמש לגרסה המעודכנת של מדיניות הפרטיות.
 10. הדין החל
  • על מדיניות פרטיות זו יחולו באופן בלעדי דיני מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע להתקשרות נשוא מדיניות פרטיות זו, תהיה לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו.

***